Distriktsårsmöte 13 mars 2021

Årsmöte 2021

Om framtiden kan vi bara sia, men ett distriktsårsmöte ska vi ha lördagen den 13 mars. Om vi får kommer mötet hållas i Skattkärr och Vårt Hus, men troligt är att det kommer ske digitalt via Microsoft Teams.

Med dessa ord kallas du till distriktsårsmötet 2021-03-13

Saxat ur stadgarna

§ 23 DISTRIKTSÅRSMÖTE

”Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet till vilket alla scoutkårer äger rätt att utse ombud. Ordinarie distriktsårsmöte hålls varje år före april månads utgång på tid och plats som beslutas av närmast föregående distriktsårsmöte. Om distriktsårsmöte ej hålls inom fastställd tid, äger förbundsstyrelsen rätt att kalla till distriktsårsmöte.”…

…”Kallelse till ordinarie distriktsårsmöte utfärdas av distriktsstyrelsen minst två månader och till extra distriktsårsmöte minst en månad före mötet.

Motion till ordinarie distriktsårsmöte kan inges av varje medlem och scoutkår inom distriktet och skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före mötets öppnande.

Distriktsstyrelsen skall avge yttrande över motion.”

Dvs. motion ska vara distriktsstyrelsen till handa senast 30/1 2021

§ 24 OMBUD

”Vid distriktsårsmötet företräds scoutkårerna av valda ombud. Distriktsårsmötesombud skall vara medlem i den scoutkår ombudet representerar. Scoutkår med högst 50 medlemmar äger rätt att utse två ombud och två suppleanter. För varje ytterligare påbörjat 25-tal medlemmar äger scoutkåren rätt att utse ett ombud och en suppleant. Dock får scoutkår aldrig ensam ha majoritet.

Uppgift över valda ombud skall tillställas distriktsstyrelsen senast tre veckor före mötets

öppnande.”

Dvs. Ombud ska vara anmälda senast den 20/2 2021

§ 25 MÖTESRÄTTIGHETER OCH BESLUTSFORMER

”Närvarorätt vid distriktsårsmöte tillkommer varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen och scoutrörelsen. Yttranderätt tillkommer varje närvarande.

Förslags- och rösträtt tillkommer varje ombud samt föredragande revisor. Förslagsrätt

tillkommer varje ledamot av distriktsstyrelsen. Ingen äger dock rösträtt i fråga som rör egen

förvaltning eller eget arvode.”

Anmälan sker till distriktssekreteraren via e-post eller vanlig post och göres kårvis.

tjader.scout@gmail.com

Peter Tjäder

Mossgatan 253

654 67 Karlstad

Anmälan ska innehålla:

Kårens namn

Ombudens namn

Ev. Ersättares namn.

Ev. deltagare

e-post till samtliga anmälda, för att vi ska kunna skicka mötesinformation till digitalt möte.

Motioner skickas till samma adress som ovan.

I januari kommer någon form av kurs/informationsdag att arrangeras för att gå igenom digitala plattformar och hur vi kommer använda någon av dessa till årsmötet.

Kom ihåg ruta

Motion ska vara insänd senast 2021-01-30

Anmälan ska göras senast 2021-02-20

Årsmötet är 2021-03-13

Välkomna hälsar

Distriktsstyrelsen.

Lämna ett svar